Kreirajte PDF

3714

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14),

Ministar zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK

o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole
za rekreativni ribolov za 2018. godinu

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se vrednost dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2018. godinu.

Član 2.

Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 6000 dinara.

Za lica starija od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60–80%, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 3000 dinara.

Za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60% i više i lica mlađa od 18 godina, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 600 dinara.

Član 3.

Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području u zaštićenom području, za sva lica, iznosi 4000 dinara, osim:

1) za zaštićena područja: Park prirode „Sićevačka klisura”, Specijalni rezervat prirode „Jelašnička klisura”, Specijalni rezervat prirode „Jerma”, Specijalni rezervat prirode „Ritovi donjeg Potisja”, Zaštićeno stanište ,,Bara Trskovača”, Park prirode „Palić”, Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero” Park prirode „Ponjavica” i Predeo izuzetnih odlika „Karaš–Nera”, u kojima iznosi 2000 dinara;

2) za zaštićena područja: Nacionalni park „Đerdap” i Specijalni rezervat prirode „Uvac”, u kojima iznosi 5000 dinara;

3) za zaštićeno područje Predeo izuzetnih odlika „Klisura reke Gradac”, u kome iznosi 10000 dinara.

Član 4.

Vrednost dnevne dozvole na svim ribarskim područjima iznosi 1000 dinara.

Vrednost višednevne dozvole na svim ribarskim područjima iznosi 2000 dinara.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

Broj 110-00-17/17-03

U Beogradu, 28. septembra 2017. godine

Ministar,

Goran Trivan, s.r.