Kreirajte PDF

4021

Na osnovu člana 21. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10),

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK

o izmeni i dopuni Pravilnika o proglašavanju
lovostajem zaštićenih vrsta divljači

Član 1.

U Pravilniku o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači („Službeni glasnik RS”, br. 9/12 i 31/13), u članu 4. posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

„Radi zaštite i regulisanja brojnosti populacije grlice (Streptopelia turtur), preduzima se mera lovostaja ove zaštićene vrste divljači do 31. marta 2017. godine, osim u slučaju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, organizovanog hvatanja povređenih grlica i radi naučnog istraživanja, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lovstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje divljač i lovstvo.

Radi zaštite i regulisanja brojnosti populacije poljske jarebice (Perdix perdix), preduzima se mera lovostaja ove zaštićene vrste divljači do 31. marta 2016. godine, osim u slučaju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, organizovanog hvatanja povređenih poljskih jarebica, radi naučnog istraživanja, kao i ispitivanja urođenih osobina lovačkih pasa u lovištu u periodu od 1. avgusta tekuće godine do 31. marta naredne godine, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lovstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje divljač i lovstvo.”

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

„Trajanje lovne sezone dato je u Prilogu – Trajanje lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.”

Član 2.

Prilog – Trajanje lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači, koji je odštampan uz Pravilnik o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači („Službeni glasnik RS”, br. 9/12 i 31/13), zamenjuje se novim Prilogom – Trajanje lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-00117/2015-09

U Beogradu, 19. juna 2015. godine

Ministar,

prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, s.r.

Prilog – Trajanje lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači

1. Lovostajem zaštićene vrste divljači love se u sledećem periodu lovne godine:

Red. broj

VRSTA
Srpski naziv

VRSTA
Naučni naziv

POL DIVLJAČI

TRAJANJE LOVNE SEZONE

SISARI ( MAMMALIA) – KRUPNA DIVLJAČ

1.

Divokoza

Rupicapra rupicapra

divojarac

1. 7. – 31. 1.

divokoza i divojare

1. 9. – 31. 1.

2.

Muflon

Ovis musimon

muflon

1. 1. – 31.12.

muflonka i muflonsko jagnje

1.10. – 31. 1.

3.

Srna

Capreolus capreolus

srndać

15. 4. – 30. 9.

srna i lane

1. 9. – 31. 1.

4.

Jelen evropski, jelen obični

Cervus elaphus

jelen

1. 8. – 15. 2.

košuta i jelensko tele

1. 8. – 15. 2.

5.

Jelen lopatar

Cervus dama

jelen lopatar

1. 9. – 15. 2.

košuta i jelenče

1. 9. – 15. 2.

6.

Jelen virdžinijski

Odocoileus virginianus

jelen virdžinijski

1. 9. – 15.2.

košuta i jelensko tele

1. 9. – 15. 2.

7.

Divlja svinja

Sus scrofa

vepar

15. 4. – 28.2.

krmača

1.7. – 31. 12.

nazime (do 60 kg)

15. 4. – 28.2.

Red. broj

VRSTA
Srpski naziv

VRSTA
Naučni naziv

TRAJANJE LOVNE SEZONE

SISARI ( MAMMALIA) – SITNA DLAKAVA DIVLJAČ

1.

Zec

Lepus europaeus

15.10. – 31.12.

2.

Divlja mačka**

Felis silvestris

1. 7. – 28. 2.

3.

Kuna belica

Martes foina

1.10. – 28. 2.

4.

Kuna zlatica

Martes martes

1.10. – 28. 2.

5.

Jazavac

Meles meles

1. 7. – 28. 2.

6.

Sivi puh

Glis glis

1. 8. – 28. 2.

7.

Ondatra

Ondatra zibethica

1. 1. – 31.12.

8.

Veverica

Sciurus vulgaris

1. 8. – 28. 2.

9.

Rakunoliki pas

Nyctereutes procyonoides

1. 1. – 31.12.

10.

Nutrija

Myocastor coypus

1. 1. – 31.12.

11.

Lasica

Mustela nivalis

lovostaj tokom cele godine

12.

Mrki tvor

Mustela putorius

lovostaj tokom cele godine

SISARI ( MAMMALIA) – KRUPNE ZVERI

1.

Vuk *

Canis lupus

1. 7. – 31.3.

2.

Šakal

Canis aureus

1. 1. – 31.12.

3.

Lisica

Vulpes vulpes

1. 1. – 31.12.

PTICE ( AVES) – PERNATA DIVLJAČ

1.

Divlja patka kržulja, krdža

Anas crecca

1. 9. – 28. 2.

2.

Divlja patka zviždara

Anas penelope

1. 9. – 28. 2.

3.

Divlja patka gluvara

Anas platyrhynchos

1. 9. – 28. 2.

4.

Divlja patka pupčanica, grogotovac

Anas querquedula

1. 9. – 28. 2.

5.

Divlja patka riđoglava

Aythya ferina

1. 9. – 28. 2.

6.

Divlja guska lisasta

Anser albifrons

1.10. – 28. 2.

7.

Divlja guska glogovnjača

Anser fabalis

1.10. – 28. 2.

8.

Šumska šljuka***

Scolopax rusticola

1.10. – 31. 1.

9.

Divlji golub grivnaš

Columba palumbus

1. 8. – 28. 2.

10.

Gugutka

Streptopelia decaocto

1. 8. – 28. 2.

11.

Prepelica

Coturnix coturnix

1. 8. – 30. 9.

12.

Fazan iz slobodne prirode

Phasianus colchicus

1.10. – 31.1.

13.

Crna liska

Fulica atra

1. 9. – 28. 2.

14.

Barska kokica

Gallinula chloropus

1.9. – 28. 2.

15.

Sojka

Garrulus glandarius

1. 8. – 28. 2.

16.

Gačac

Corvus frugilegus

1. 8. – 28. 2.

17.

Veliki kormoran****

Phalacrocorax carbo

1. 1. – 31.12.

18.

Jastreb kokošar ****

Accipiter gentilis

1. 1. – 31.12.

19.

Siva čaplja ****

Ardea cinerea

1. 1. – 31.12.

20.

Siva vrana ****

Corvus cornix

1. 1. – 31.12.

21.

Svraka ****

Pica pica

1. 1. – 31.12.

Napomena:

* vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači, osim na delovima teritorije Autonomne pokrajine Vojvodina gde se štiti kao strogo zaštićena divlja vrsta;

** vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači, osim na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina gde se štiti kao strogo zaštićena divlja vrsta;

*** vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači na područjima do 500 m nadmorske visine;

**** vrste koje korisnik lovišta može da lovi isključivo radi sprečavanja šteta u lovištima na površini registrovanog ribnjaka i u lovištima, u skladu s godišnjim planom gazdovanja lovištem.

2. Grupni lov na divlje svinje u otvorenom lovištu, u kome je takav način lova predviđen planskim dokumentom, korisnik lovišta može da organizuje u periodu od 1. septembra do 31. januara, izuzev krmače koja se takvim načinom lova može loviti do 31. decembra.

Grupni lov na divlje svinje na posebno uređenom ograđenom delu lovišta za grupni lov divljih svinja, u kome je takav način lova predviđen planskim dokumentom, korisnik lovišta može da organizuje u periodu od 1. septembra do 31. januara.

Korisnik lovišta odmah po izvršenom grupnom lovu divljih svinja obaveštava nadležnu veterinarsku službu radi veterinarsko-sanitarnog pregleda odstreljene divljači.

3. Grupni lov na krupne zveri u otvorenom lovištu u kome je takav način lova predviđen planskim dokumentom može da se organizuje u periodu od 1. septembra do 28. februara.