Kreirajte PDF

1253

Na osnovu člana 51. stav 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12),

Uprava za javne nabavke donosi

PRAVILNIK

o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja
o izvršenju plana nabavki

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje forma i sadržina plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki.

Član 2.

Plan nabavki sastoji se od plana javnih nabavki i plana nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje (u daljem tekstu: Zakon).

Član 3.

Plan nabavki sadrži sledeće podatke:

1) redni broj (javne) nabavke – svaki predmet nabavke vodi se pod posebnom pozicijom u planu nabavki, za svaki postupak nabavke;

2) predmet (javne) nabavke – kratak i jasan opis predmeta nabavke za koju se sprovodi postupak, a može se uneti i oznaka iz opšteg rečnika nabavki;

3) iznos planiranih sredstava za (javnu) nabavku – iznos sredstava koja su budžetom, odnosno finansijskim planom naručioca predviđena za određenu nabavku, bez PDV-a;

4) podatke o aproprijaciji u budžetu, odnosno finansijskom planu za plaćanje – navođenje aproprijacije/a u budžetu, odnosno pozicije/a u finansijskom planu naručioca, na kojima su predviđena sredstva za konkretnu nabavku;

5) procenjenu vrednost (javne) nabavke, na godišnjem nivou i ukupno – ukupna procenjena vrednost nabavke bez PDV-a; u slučaju višegodišnjeg ugovora, navodi se procena vrednosti za svaku plansku godinu, bez PDV-a; može se navesti i procenjena vrednost po partijama;

6) vrstu postupka javne nabavke, odnosno odredbu Zakona na osnovu koje se Zakon ne primenjuje na predmet javne nabavke – vrsta postupka iz Zakona, odnosno član, stav i tačka Zakona na osnovu koje je konkretna nabavka izuzeta od primene zakona;

7) o primeni drugih postupaka i procedura za nabavke na koje se ne primenjuje Zakon – nabavke koje se sprovode u skladu sa procedurama drugih međunarodnih organizacija i institucija;

8) okvirni datum pokretanja postupka – mesec ili precizniji vremenski period u kome se planira pokretanje postupka, odnosno donošenje odluke o pokretanju postupka;

9) okvirni datum zaključenja ugovora – mesec ili precizniji vremenski period u kome se planira zaključenje ugovora;

10) okvirni datum izvršenja ugovora – mesec ili precizniji vremenski period kada se očekuje izvršenje konkretne nabavke; u slučaju kada je reč o sukcesivnim isporukama, navodi se period u kome se očekuje izvršenje nabavke;

11) podatak o centralizovanoj nabavci – naznaka da se nabavka sprovodi preko tela za centralizovane nabavke ili zajedno sa drugim naručiocem;

12) razlog i opravdanost pojedinačne nabavke – navođenje realnih potreba naručioca uz obrazloženje, na osnovu kojih je nastala navedena potreba naručioca za konkretnom nabavkom, određenog obima i karakteristika;

13) način utvrđivanja procenjene vrednosti – metod i način na koji je naručilac istražio tržište i definisao procenjenu vrednost konkretne nabavke;

14) druge podatke i napomene koji su od značaja za proces planiranja nabavki.

Član 4.

Izmene i dopune plana nabavki naručilac dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u elektronskom obliku, najkasnije 10 dana po izvršenoj izmeni, u skladu sa Zakonom.

Član 5.

U plan nabavki ne unose se podaci o izmeni vrste postupka javne nabavke, osnovu za izuzimanje od primene Zakona i okvirnim datumima za pokretanje postupka, zaključenje i izvršenje ugovora, već se prikazuju u izveštaju o izvršenju plana nabavki.

Član 6.

Izveštaj o izvršenju plana nabavki za prethodnu godinu sadrži sledeće:

1) podatke o naručiocu;

2) podatke o prvobitno planiranoj nabavci;

3) podatke o izmeni prvobitno planirane nabavke;

4) razlog i opravdanost izmene prvobitno planirane nabavke;

5) podatke o zaključenom/im ugovoru/ima po osnovu planirane nabavke;

6) analizu i preporuke za unapređenje sistema planiranja;

7) druge podatke i napomene koje su od značaja za proces izvršenja plana.

Član 7.

U planu nabavki i u izveštaju o izvršenju plana nabavki navode se i podaci o tome da u određenoj godini nema planirane, odnosno izvršene nabavke.

Član 8.

Plan nabavki i izveštaj o izvršenju plana nabavki dostavljaju se Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u elektronskoj formi, korišćenjem elektronskog sistema za izradu i dostavljanje plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki (aplikativni softver) koji je izrađen od strane Uprave za javne nabavke, u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Aplikativni softver za elektronsku izradu i dostavljanje plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki naročito sadrži:

1) podatke o naručiocu;

2) odluku o donošenju plana nabavki;

3) plan javnih nabavki;

4) plan nabavki na koje se Zakon ne primenjuje;

5) izmene i dopune plana nabavki;

6) izveštaj o izvršenju plana.

Član 10.

Aplikativni softver za izradu plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki i prateće korisničko uputstvo dostupni su na internet stranici Uprave za javne nabavke.

Član 11.

Plan nabavki i izveštaj o izvršenju plana nabavki potpisuje odgovorno lice naručioca.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. aprila 2013. godine.

Broj 110-00-3/2013-01

U Beogradu, 27. marta 2013. godine

Direktor,

dr Predrag Jovanović, s.r.